Bhajan Sangrah Song 15

Bhajan Sangrah Song 15

Listen to Bhajan Sangrah Song 15 – Sahu jagat na loko, avo harkhe devna geeto gao, Teni seva karo bhave, badha tene sharane aave

Credit – Media – Composition By : Late Mr. Johnson Daniel

Super Rich Affiliate System Funnel
Bhajan Sangrah Song 15 Lyrics and Audio Sahu jagat na loko, avo, harkhe devna geeto gao, Teni seva karo bhave, badha tene sharane aave

Sahu jagat na loko avo harkhe devna geeto gao Teni seva karo bhave badha tene sharane aave Song Lyrics and MP3 Audio

Song 15 Title – Bhajan kervanu notaru – Sahu jagat na loko, avo, harkhe devna geeto gao, Teni seva karo bhave, badha tene sharane aave.

1Sahu jagat na loko, avo,harkhe devna geeto gao;
Teni seva karo bhave,badha tene sharane aave.
2Jano dev che ek yahowa,aavo teno mahima jova;
Aapane na potathi thaya,tena haathe chiae banya.
3Tena loko chiye badha,ne charaana gheta sada;
Stuti karta baarane peso,tena gharma avi beso.
4Teno abhar sangha mano,tena naamne sahu vakhano;
Kem k prabhu che dayalu,ne sadakal karunalu
5Pedhi der pedhine mathe,daya karshe datar haathe
Teno abhar sangha mano,tena naamne sahu vakhano.
Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment

my goals financial freedom with coin