Home

Download Free Christian Songs in English, Hindi, Gujarati, Bhajan Sangrah

This is a free for every one. Download free songs, share and like.

Merry Christmas Background

Hope this will help you to enjoy life with peace and pleasure to you and your family and for world too…

No: Gujarati Title Englsih Title Gujarati First Verse Englsih First Verse
1 પ્રભુનું સ્તોત્ર Prabhunu stotra જય જય પરમ દયામય સ્વામી, Jay jay param dayamay swami,
2 ધન્ય ત્રૈક ઈશ્વર Dhanya trek ishwar હે ઈશ્વર પવિત્ર ! He Ishwar Pawitra!
3 પ્રભુને આમંત્રણ Prabhune aamantran પધારો પ્રભુજી, સભામાં પધારો, Padharo prabhuje, sabhamaa padharo,
4 ઈશ્વર સ્તવન Ishwar Stawan મારા, હે આત્મા, Mara, he aatma,
5 ભજનસેવા Bhajan Sewa સેવા કરવા આવિયા, Sewa karwa aawya,
6 ઈશ્વરને આમંત્રણ Ishwarne Aamantran ઓ નાથ, પધારો, આવી ઉગારો શરણાગતને આજ, O naath, padhaaro, aavi ugaaro sharanaagatane aaj,
7 પ્રભુને દ્ધારે Prabhune Dware પ્રભુ, મને તેડો રે તમારે દ્વાર. Prabhu, mane taedo re tamare dhvar.
8 સ્તુત્યર્પણ Stutyarpan પ્રિયકર, શીતકર, ઓ અવિનાશી ! અવિનાશી ; અવિનાશી ! Priyakar, shitakar, o avinaashi ! Avinaashi ; avinaashi !
9 પ્રાર્થનાનો વખત Praarthanaano Vakhat આવો રે સાથીઓ, પ્રાર્થનાનો વખત છે, Aavo re saathio, praarthanaano vakhat che,
10 હખેં પ્રભુની સેવા કરવી Hakhe Prabhuni Seva Karvi ગાતાં ગાતાં બધાં આવો, Gaata gaata badha aavo,
11 જય જનરંજન Jay Janranjan જય જનરંજન, જય દુ:ખભંજન, જય જય જન સુખદાયી. Jay janranjan, jay dukhabhanjan, jay jay jan sukhadaayi.
12 ઈશ્વરની સ્તુતિ Ishvarni Stuti પ્રભુ દેવનાં ગાઓ ગાન, Prabhu Devana Gaao Gaan,
13 ઈશ્વરનું સ્તોત્ર Ishwarnu stotr કરો ગાન, સૌ દેશના લોક, સંગે, Karo gaan, sau deshana lok, sange,
14 ઈશ્વરસ્તુતિ Ishwarstuti હે યહોવા, તુજ આધાર, તું વિણ જગમાં હું લાચાર, He yahowa, tuj aadhar, tu win jagma hu lachar,
15 ભજન કરવાનું નોતરું kerwanu notaru સહુ જગતના લોકો, આવો, Sahu jagat na loko aoo,
16 યહોવ મારો પાળક Yahowa maro palak ઈસુ મારો ઘેટાંપાળ હું તેના ગુણ ગાઉં છું. Iesu maro getapad hu tena gun gawu chu.
17 યહોવા પાળક Yahova Paadak યહોવા છે મારો, Yahova che maaro,
18 યહોવા મારો પાળક છે Yahova Maaro Paadak Che મારો પાળક દેવ છે, અછત કદી નહિ થાય; Maaro paadak dev che, achat kadi nahi thaay;
19 સ્તુતિપાત્ર યહોવા Stutipaatr Yahova પરાત્પર આગળ કરો ગાન,તે આકાશોમાં મહિમાવાન, Paraatpar aagad karo gaan, te aakaashoma mahimaavaan,
20 ઈશ્વર આપણી સહાય Ishwar Aapani Sahaay ઈશ્વર, ગતકાળમાં થયો સા’ય, Ishwar, gatakaadama thayo saa’y,
21 સહાયને માટે પ્રાર્થના Sahaayne Maate Praarthana ખ્રિસ્ત દેવ, તું મંડળી મધે, Khrist dev, tu mandadi madhe,
22 પ્રૈક ઈશ્વરની ભક્તિ Prek Ishwarni Bhakti આવ, સર્વસમર્થ ભૂપ, Aav, sarvsamarth bhoop,
23 પ્રૈક ઈશ્વરની સ્તુતિ Prek Ishwarni Stuti અતિ ગૌરવી ને પવિત્ર પ્રભુ રાય, Ati gauravi ne pavitra prabhu raay,
24 આવો આપણે યહોવાની આગળ ગાઈએ Aavo Aapne Yahovani Aaagad Gaaiae આવો, આપણે સહુ ગાઈએ, Aavo, aapne sahu gaaiae,
25 ઈશ્વરસ્તુતિ Ishwarstuti પવિત્ર, પવિત્ર, પવિત્ર, યહોવા, Pavitra, pavitra, pavitra, yahova,
26 રાજાને ભજો Raajane Bhajo રે ! ભજો રાજન મહાન મહિમાવાન, Re ! Bhajo raajan mahaan mahimavaan,
27 યહોવાની સ્તુતિ કરો Yahovani Stuti Karo હે સૌ ભૌ ભૂવાસીઓ, પ્રભુનો આભાર માનો, He sau bhau bhoovaasio, prabhuno aabhaar maano,
28 સવારનું ગીત Sawaaranu Geet રાત ગઈ, થઈ સવાર, માનું ઈશ્વરનો આભાર Raat gai, thai sawaar, maanu ishwarno aabhaar
29 સવારનું ગીત Sawaarnu Geet દેવ દાતારને સ્તોત્રથી માનજો, લોક ભૂચક્રના સર્વ વાસી. Dev daataarne stotrathi maanjo, lok bhoochakrana sarv vaasi.
30 ભક્તિબોધ Bhaktibodh ભજન કરો નિત ભોરે, ભાઈ, ભજન કરો નિત ભોરે; Bhajan karo nit bhore, bhai, bhajan karo nit bhore;
31 જીવને બોધ Jeevane Bodh ઊઠને, ઊઠને, જાગને, જીવ તું થાય છે પ્રૌઢ જો આજ સારો; Uthane, uthane, jaagne, jeev tu thaay che praudh jo aaj saaro;
32 પરોટ સ્તુતિ Parot Stuti હે પ્રભુ, પ્રાણના નાથ. તમને નમુ, આપ ચરણે પડી આ પ્રભાતે He prabhu, praanna naath. tamne namu, aap charane padi aa prabhaate
33 મુજ સાથે રહે Muj Saathe Rahe મુજ સાથે રહે! કે સાંજતો પડી છે; અંધારું થાય છે; પ્રભુ, સાથે રહે! Muj saathe rahe! Ke saanjato padi che; andhaaru thaay che; prabhu, saathe rahe!
34 સાથે, પ્રભો ! તું રહે Saathe, Prabho ! Tu Rahe સિમોન ગણેશભાઈ Sandhyaakaad same tane j vinavu saathe prabho ! Tu rahe,
35 સાંજની આશિષ Saanjani Aashish અમને સૂઈ જતાં પહેલાં, ત્રાતા આંજની આશિષ દે; Amne sui jata pahela, traata aanajani aashish de;
36 રાતની પ્રાર્થના Raatni Praarthana હે પ્રભુજી, મુજ પ્રાર્થ સુણો, ‘મુજને તમ દોરો.’ He prabhuji, muj praarth suno, ‘mujne tam doro.’
37 સંધ્યાકાળ Sanadhyaakaad સંધ્યાકાળે, પ્રભુ, તુજ પાસ, માંદા ઓ બહુ એકઠાં થયાં; Sanadhyaakaade, prabhu, tuj paas, mada o bahu aekatha thaya;
38 રવિવાર Ravivaar પુણ્ યદાતા પાણી આણ બૂજી તમો, બુદ્ધિ ને પ્રેમ ને બીક રાકો. Pun yadaata paani aan booji tamo, budhdhi ne prem ne beek raako.
39 તારનારનો દિવસ Taarnaarno Divas ઊગ્યો દહાડો આજ તારનાનો ફળ્યો ઉપાય આજ ઉદ્ધરનો; Ugyo dahaado aaj taaranaano phadyo upaay aaj uddharano;
40 આદિતવાર Aaditavaar ઘંટતણા શુભ નાદ સુણીને, હરખાઈએ મન સાથ;….. દહાડો. Dhan dahaako dhan aadit karo, bhajiae Isu naath;
41 રવિવાર Ravivaar શુભ દિન આદિતવાર, આનંદકાર ઘણો છે; Shubh din aaditavaar, aanandakaar ghano che;
42 સપ્તાહનો શ્રેષ્ઠ દિવસ Saptaahano Shresht Divas દિન આ પ્રકશનો Din aa prakashano
43 વિદાય થતી વખતે ગાવાનું ગીત Vidaay Thati Vakhate Gaavanu Geet ત્રાતા, ફરીથી સ્તવીએ તારું આમ, યાદ કરી તારાં પરોપકારી કામ; Traata, pharithi staviae taaru aam, yaad kari taara paropakaari kaam;
44 વિદાયગીરીનું ગીત Vidaayagirinu Geet ઓ ઈશ્વર, તું વિદાય કરી આત્મા ઓ શાંતતિ ભર; O ishwar, tu vidaay kari aatma o shaantati bhar;
45 ત્રૈક ઈશ્વર Traik Ishwar યહોવા વખાણું, મહા ત્રૈકમાનું, સદા એક કામે ત્રણે સર્વ ઠામે; Yahova vakhaanu, maha traikmaanu, sada aek kaame trane sarv thaame;
46 પ્રભુનો વખાણવાનાં કારણો Prabhuno Vakhaanavaana Kaarno દેવને સર્વ લોક વખાણો, હાલેલૂયા; Devane sarv lok vakhaano, Hallelujah!;
47 સહાય કરનાર ઈશ્વર Sahaay Karnaar Ishwar બેથેલના દેવ, તુજ ભક્તોને તું નિત જમાડે છે; Bethelana dev, tuj bhaktone tu nit jamaade che;
48 ઈશ્વરનું ગૌરવ Ishwarnu Gaurav હે પરાાત્મા, કેવું સારું He paraatma, kevu saaru
49 ઈશ્વર વિષે Ishwar Vishe ઈશ્વર પૂર્ણ કૃપા કરનારો, Ishwar purn krupa karanaaro,
50 ઈશ્વરના પ્રેમનુ પ્રકટીકરણ Ishwaarna Premnu Prakateekaran પ્રભો, કૃપા તારી, Prabhi, krupa taare,
51 ઈશ્વરનું સન્માન Ishvarn Sanmaan પ્રભુ, સિયોનમાં તારું માન સંભળાયે છે હ’મેશ; Prabhu, Siyonamaa Taaru Maan Sambhdaaye che ha’meish;
52 ઈશ્વર દ્ધારા ભકતોનો જય Ishvar dwaaraa bhaktono jay દેવ છે આશરો સંતનો રોજ, Dev che aasharo santano roj,
53 ઈશ્વરની અપાર કૃપા Ishvarni apaar krupaa મારા આત્મા, પ્રભુને માન: ને મારા સહુ વિચાર; Maaraa aatmaa, prabhune maan ne maara sahu vichaar;
54 ઈશ્વર સર્વત્ર છે Ishwar sarvatra che દેવના ધ્યાનથી જ્ઞાન શીખી ઘણું સર્વદા સત્યની સાથ ચાલું. Devnaa dhyaanthi gyaan shikhi ghanu sarvadaa satyani saath chalu.
55 છુટકારા માટે આભારસ્તુતિ Chutakaaraa mate aabhaarstuti મેં પ્રભુને કર્યો છે સાદ, ને તેણે દીધો આશીર્વાદ, Mei prabhune karyo che saad, ne tene didho aashirvaad,
56 ઈશ્વર Ishwar અમર ને અદશ્ય, જ્ઞાનમાં તું અપાર, Amar ne adashya, gyaanmaa tu apaar,
57 ઈશ્વરની અચળ કૃપા માટે આભારસ્તુતિ Ishwarni achad krupaa maate aabhaarstuti કેમ કે તેની કૃપા, કૃપા, કૃપા, કૃપા, Kem ke teni krupa, krupa, krupa, krupa
58 જ્ઞાન gyaan ચોગમ વાતાવર્ણ્, આસમાની આકાશ, Chogam vaataavarn, aasmaani aakaash,
59 નાતાલનું જયસ્તોત્ર Naataalnu jaystotra જય જય આનંદી નાતાલ ! જય જય ઈમાનુએલ ! Jay jay aanandi naataal ! Jay jay imaanuael !
60 પ્રભુ ઇસુનો જન્મ Prabhu Isuno Janm કેવી શાંત ! નિર્મળ રાત ! Kevi shaant ! Nirmad raat !
61 જયવંતી નાતાલ Jayvanti naataal જયવંતી નાતાલ, સ્મરું હું જયવંતી નાતાલ; Jayvanti Naataal, smaru hu jayvanti naataal;
62 – પરમ ઊંચામાં દેવને મહિમા – Param uchaamaa devne mahimaa સુણો, દૂતો ગાય છે, “ધન્ય બાળક રાયને.” Suno, duto gaay che, “Dhanya baadak raayne.”
63 પૂર્વના અમ રાજન ત્રણ Purvanaa am rajan tran ઓ….દૈવ તેજના સિતારા, આગળ થઈને દોરજો અમને, O….Dev tejnaa sitaaraa, aagad thaine dorjo amne,
64 ખુશી ખુશી છે આજ ! Khushi khushi che aaj ! ખુશી ખુશી છે આજ, ઈસુ ખ્રિસ્તે પાપી સારુ Khushi khushi che aaj, Isu khrist paapi saaru
65 ખ્રિસ્તના જન્મને લીધે આનંદ Khristnaa janmne lidhe aanand હે શુભ ખ્રિસ્તી જનો, He shubh kristi jano,
66 પ્રભુ ઈસુનું ખાલી થવું Prabhu Isunu khali thavu સ્વરનાયક તે દીના બાળક થઈ આવ્યો જગ માંહે દેહ ધરી; Swarnaayak te dinaa baadak thai aavyo jag maahe deh dhari;
67 જયગાન Jaygaan ગાઓ જયગાન આજે, ગાઓ જયગાન; Gaao jaygaan aaje, gaao jaygaan;
68 નોએલ, નોએલ Noel, Noel નોએલ, નોએલ, નોએલ, નોએલ, દેહધારી થયો ઈમાનુએલ. Noel, Noel, Noel, Noel, dehdhaari thayo Imaanuael.
69 આવી આનંદી નાતાલ Aavi Aanandi Naatal આવી આનંદી નાતાલ, જન્મ્યો ખ્રિસ્ત, પ્રભુ, ભોપાળ. Aavi aanandi naatal, janmyo khrist, prabhu, bhopaad.
70 ચાલો, આપણે બેથલેહેમ જઈએ ! Chaalo, Aapane Bethlehem Jaiae ! આવો, વિશ્વાસુઓ, જયાનંદ કરીને, આવો, રે આવો, બેથલેહેમ; Aavo, vishwasuo, jayaanand karine, aavo, re aavo, Bethlehem;
71 નાતાલનું ગીત Naataalnu Geet મારો પ્રિય ઈસુ નાથ, જન્મ્યો પતિતોને માટ, Maaro priya Isu naath, janmyo patitono maat,
72 મધરાતના તારલા Madhraatnaa Taaralaa મધરાત કેરા ઓ તારલા, Madhraat keraa o taaralaa,
73 માગી લોકો ઉમંગે Maagi Loko Umange માગી લોકો ઉમંગે દોરનાર તારાની સંગે, Maagi loko umange dornaar taaraani sange,
74 આનંદી નાતાલ Aanandi Naataal જય આનંદી નાતાલ ! જય પ્રભુના જન્મકાળ ! Jay aanandi naataal ! Jay prabhunaa janmakaad !
75 પ્રભુનો ત્યાગ Prabhuno Tyaag હદ તો પ્રીતિએ તુજ વાળી, પ્રભુજી મારા. Had to priti tuj vaadi, prabhuji maaraa.
76 દયામય સ્વામી Dayaamay Swami જય જય ખ્રિસ્ત દયામય સ્વામી. Jay jay khrist dayaamay swami.
77 જગમાં આનંદ ! Jagmaa Aanand ! આનંદ જગમાં ! તારક જન્મ્યો ! સત્કાર અવનિ, તુજ રાય; Aanand jagmaa ! Taarak janmyo ! Satkaar avani, tuj raay;
78 નાતાલ Naataal ચાલો બધું, આજે આપણ આનંદે સૌ અંચરીએ, Chaalo bandhu, aaje aapan aanande sau anchariae,
79 ચરણે નમીએ Charane Namiae ચરણે નમીએ, આજે, વિભુજી ચરણે નમીએ આજે. Charane namiae, aaje, vibhuji charane namiae aaje.
80 સોનેરી સૂરજ Soneri Suraj આલમે આજ ઊગ્યો, સોનેરી સૂરજ Aalame aaj ugyo, soneri suraj
81 ઈસુનો મહાન પ્રેમ Isuno Mahaan Prem જય, જય, જય, જય, પ્રભુ ઈસુ, ઓ ત્રાતા પ્રીતિમાન, (૨) Jay, jay, Jay, jay, prabhu isu, o traataa pritimaan, (2)
82 પ્રભુ ઈસુનો અચળ પ્રેમ Prabhu Isuno Achad Prem પ્રેમ ફરે નહિ ઈસુનો, નહિ તે કરમાશે. Prem fare nahi isuno, nahi te karamaashe.
83 પ્રભુ ઈસુનો પ્રેમ Prabhu Isuno Prem હે મારા તારનાર, તારો પ્રેમ છે પૂરો, છે અમર, He maaraa taaranaar, taaro prem che puro, che amar,
84 ખ્રિસ્ત સર્વ શુભ ઉપમા યોગ્ય છે Khrist Sarv Shubh Upamaa Yogya Che શી ઉપમા ઈસુને દઈએ? શાં દષ્ટાંતો તેનાં કહીએ? Shi upamaa isune daiae? Shaa dashtato tenaa kahiae?
85 “હું ઉત્તમ ઘેટાંપાળક છું” “Hu Uttam Ghetaapaadak Chu” જોખમમાં મુજ પ્રાણ હતો, બચવા નહિ આશા; Jokhamamaa muj praan hato, bachavaa nahi aashaa;
86 મુજને શોધનાર પ્રેમ ! Mujhane shodhanaar prem ! રે પ્રેમ, મુજને શોધનાર ! રે રક્ત, મુજને તારનાર ! Re prem, mujhne shodhanaar ! Re rakta, mujhne taaranaar !
87 પ્રભુ ઈસુની પ્રીતિ Prabhu Isuni Priti રાખો, રાખો, તમે પ્રીતિ, પ્રભુ ઈસુએ દીધિ રીતિ. Raakho, raakho, tame priti, prabhu Isuae didhi riti.
88 પ્રભુ ઈસુનો ચરુશાલેમમાં પ્રવેશ Prabhu Isuno Charushaalemamaa Pravesh જય જય ઈસુ રાજાને વધાવો, જય જય સિયોન વરરાજા પધારો; Jay jau Isu raajaane vadhaavo, jay jay siyona vararaajaa padhaaro;
89 ઈસુ રાજાની સવારી Isu Raajaani Savaari સિયોનની ઓ સુંદરી જોને, Siyonani o sundari jone,
90 વિજયવંત પ્રવેશ Vijayvant Pravesh પધારો રાય ઓ શાલેમમાં, પધારો. રાજન શાંતિના. Padhaaro raay o shaalemamaa, padhaaro. Raajan shaantinaa.
91 પરમ ઊંચામાં હોસાના Param Uchaamaa Hosaanaa પરમ ઊંચામાં હોસાના, હોસાના, હોસાના, Param uchaamaa hosaanaa, hosaanaa, hosaanaa,
92 પ્રભુ ઈસુની યરુશાલેમમાં પધરામણી Prabhu Isuni Yarushaalemamaa Padharaamani મેળાઓમાં જય જય મેળો, યરુશાલેમની માંય Medaaomaa jay jay medo, Yarushaalemamani maay
93 શાલેમ નગરીમાં હોસાના Shaalem Nagarimaa Hosaanaa શાલેમ નગરી આ ‘ હોસ્સાના ‘ નાદે ગાજતી જો ! Shaalem nagari aa ‘ hosaanaa ‘ naade gaajani jo !
94 ચરુશાલેમમાં જયવંત પ્રવેશ Charushaalemamaa Jayavant Pravesh હે નૃપ તારક ખ્રિસ્ત, તને સ્તુતિ, ગૌરવ હોજો ! He nrup taarak khrist, tane stuti, gaurav hojo !
95 ગૌરવી રાજા Gauravi Raajaa દેખ સિયોની, ઓ સુકન્યા, રાજા આવે છે, Dekh Siyoni, O Sukanyaa, Raajaa Aave Che,
96 બાદશાહી ગૌરવ Baadshaahi Gaurav બાદશાહી ગૌરવ બિરાજે, ત્રાતાના લલાટે, Baadshaahi gaurav biraajo, traataanaa lalaate,
97 પહાડ પરની વાડી Pahaad Parani Vaadi પહાડ પરની વાડીમાં રાત્રે અંધારી Pahaad parani vaadimaa raatre andhaari
98 ગેથસેમાને બાગમાંનું હ્રદયદ્રાવક દ્રશ્ય Gethasemaane Baagamaanu Hridaydraavak Drashya આસપાસ ભલી વૃક્ષલતા જ્યાં, ખ્રિસ્ત ગુરુવર ધ્યાન ધરે, Aaspaas bhali vrukshalataa jyaa, khrist guruvara dhyaan dhare,
99 ઊંચકી ચલાવ્યો Uchaki Chalaavyo ઊંચકી ચલાવ્યો, કોને ઊંચકી ચલાવ્યો ! શૂળીએ રે રે કોને ચડાવ્યો ! Uchaki chalaavyo, kone Uchaki chalaavyo ! Shudiae re re kone chadaavyo !
100 તારણસાધક વધસ્તંભ Taaransaadhak Vadhastambh અરે ! આ સ્તંભની પાસે, મસીહનાં આ વગોણાં શાં? Are ! Aa stambhni paase, masihanaa aa vagonaa shaa?
101 વધસ્તંભને નિહાળ Vadhastambhane Nihaad વધસ્તંભને નિહાળ, ઓ પાપી આજ, વીંધા મુક્તિદાતા એ તારે કાજ. Vadhastambhane nihaad, o paapi aaj, vidhaa mukhtidaataa ae taare kaaj.
102 ખ્રિસ્તની તારણસાધક પ્રીતિ Khristne Taaranasaadhak Priti લોકને લાવવા સ્વર્ગના ધામમાં પાપ ખ્રિસ્તે લઈ દુ:ખ વેઠયું. Lokane laavavaa svarganaa dhaamamaa paap khriste lai dukh vethayu.
103 તજાયેલ રાજાધિરાજ Tajaayela Raajadhiraaj આવો, આવો, પ્રભુ, મુજ મનમાં, માર ભાવભીના ઉર ધરમાં. Aavo, aavo, prabhu, muj manamaa, maar bhaavabhinaa uur dharamaa.
104 ખ્રિસ્તનાં દુ:ખ Khristnaa Dukh ઈસુ પ્રેમ, ઈસુ ત્રાતા, Isu prem, Isu traataa,
105 લોભો પ્રભુને થંભે જડાવ્યો Lobho Prabhune Thambhe Jadaavyo દિન કેવો પ્રભએ બતાવ્યો, પ્યારા ઈસુને થંભે જડાવ્યો, Din kevo prabhaae bataavyo, pyaaraa Isune thambhe jadaavyo,
106 વધસ્તંભ Vadhastambh દષ્ટિએ પડે થંભ જે પળે, રુદન-શોક ત્યાં હર્ખમાં ભળે; Dashtiae pade thambh je pade, rudan-shok tyaa harkhamaa bhade;
107 ખ્રિસ્તનો વધસ્તંભ: જીવનનો આધાર Khristano Vadhastambh: Jeevanano Aadhaar અરર ! કેર આ લોક શો કરે, અમર દેવને થાંભલે જડે; Arar ! Ker aa lok sho kare, amar devane thambhale jade;
108 જુઓ, દેવનું હલવાન Juo, Devanu Halavaan જુઓ, જુઓ, દેવનું હલવાન, Juo, juo, devanu halavaan,
109 ઈસુના મરણનો મર્મ Isunaa Maranano Marma અઘહરતા થઈ દુ:ખ હરે છે, પાપી કાજે ઈસુ મરે છે. Aghaharataa thai dukh hare che, paapi kaaje Isu mare che.
110 જુઓ આ થંભને ધારી રે, વેઠે પ્રભુ વેદના ભારી રે Juo Aa Thambhane Dhaari Re, Vethe Prabhu Vedanaa Bhaari Re ખીકાથી તેનું અંગ ભંજાતું, રુધિરની થઈ ધારમ્ Khikaathi tenu ang bhajaatu, rudhirani thai dhaaram
111 વા’લો વધસ્તંભ વ્યોમે! Vaa’lo Vadhastambh Vyome! વા’લો વધસ્તંભ વ્યોમે ! મનહર મધુરો લાગે, Vaa’lo vadhastambh vyome ! Manahara madhuro laage,
112 ઈસુ મારે માટે મર્યો Isu Maare Maate Maryo મુજ પાપ શ્રાપ વિદારવા ઈસુ ગયો મરી; Muj paap shraap vidaaravaa Isu gayo mari
113 વધસ્તંભ પાસે શોક Vadhastambh Paase Shok શું રકત વહ્યું, ત્રાતા તારું ! શું મુજ રાજા મર્યો ! Shu rakat vahyu, traataa taaru ! Shu muj raajaa maryo !
114 ખ્રિસ્તનાં દુ:ખ Khristnaa Dukh પ્રભુ, તેં દુ:ખ સહ્યાં શાં શાં, કથું તેમને ક્યાં ક્યાં ! Prabhu, te dulh sahya shaa shaa, kathu temane kyaa kyaa !
115 ખ્રિસ્તનું દુ:ખ Khristnu Dukh હે પ્રભુ, મારા તારણહારા, ભૂલું ન તુજ દુ:ખ, સ્વામી અમારા. હે પ્રભુ. Hey prabhu, maaraa taaranhaaraa, bhulu na tuj dukh, swami amaaraa. Hey prabhu.
116 – ઈસુનું મરણ – Isunu Maran જ્યારે સ્તંભે હું ધ્યાન ધરું, જે પર મર્યો ગૌરવનો રાય, Jyaare stambhe hu dhyaan dharu, je par maryo gauravno raay,
116 KH – ઈસુનું મરણ – Isunu Maran જ્યારે સ્તંભે હું ધ્યાન ધરું, જે પર મર્યો ગૌરવનો રાય, Jyaare stambhe hu dhyaan dharu, je par maryo gauravno raay,
117 વધસ્તંભના ધ્યાનમાં ! Vadhastambhnaa Dhyaanamaa ! આ સ્તંભ જે વાર હું ધ્યાન માંહે ધરું છું ! Aa stambh je vaar hu dhyaan maahe dharu chu !
118 જ્યારે થંભે ધ્યાન ધરું Jyaare Thambhe Dyaan Dharu જ્યારે એ થંભે ધ્યાન ધરું, મર્યો ગૌરવી રાય, Jyaare ae thambhe dhyaan dharu, maryo gauravi raay,
119 એક લીલો ડુંગર Ek Lilo Dungar બહુ દૂર એક લીલો ડુંગર છે, એક શહેરના કોટની બા’ર; Bahu dur ek lilo dungar che, ek shaheranaa kotani baa’r;
120 “સંપૂર્ણ થયું” “Sampurn Thayu” દેવે કર્યો પ્રેમ શો વિશ્વ પરે, કે વિશ્વને પુત્રનું દાન કરે ! Deve karyo prem sho vishwa pare, ke vishwane putranu daan kare !
121 પ્રભુનું પુનરત્થાન Prabhunu Punaratthaan ત્રાતા, જુઓ, જીવતો થયો! આજે પવિત્ર પ્રભાતમાં, Traataa, juo, jeevato thayo! Aaje pavitra prabhaatamaa,
122 જય પ્રભુ ઈસુ Jay Prabhu Isu જય પ્રભુ ઈસુ, જય અધિરાજા, જય પ્રભુ, જય જયકારી. Jay prabhu Isu, jay adhiraajaa, jay prabhu, jay jaykaari.
123 પુનરુત્થાનનું ગીત Punarutthaananu Geet હાલેલૂયા ! હાલેલૂયા ! હાલેલૂયા ! Haaleluyaa ! Haaleluyaa ! Haaleluyaa !
124 વિજયી પુનરુત્થાન Vijayi Punarutthaan ભર્યો આનંદ ઉર માંય, ફીટી મરણની છાંય, Bharyo aanand ur maay, fiti maranani chaay,
125 પ્રભુ ખરેખર ઊઠયો છે Prabhu Kharekhar Uuthayo Che આજે ઈસુ ખ્રિસ્ત ઊઠયો, હાલેલૂયા, આ છે તહેવાર ખુશીનો, હાલેલૂયા. Aaje Isu Khrist Uuthayo, haaleluyaa, aa che tahevaar khushino, haaleluyaa.
126 પ્રભુ ઈસુનું પુનરુત્થાન Prabhu Isunu Punarutthaan આનંદે ઉલ્લાસી અખિલ અવનિ આ વારી, Aanande ullaasi akhil avani aa vaari,
127 ખ્રિસ્તનો મરણ પર જય Khristno Maran Par Jay ખ્રિસ્ત આજે પામ્યો ઉત્થાન, Khrist aaje paamyo utthaan,
128 વિજયી ખ્રિસ્ત Vijayi Khrist ગાઓ ગાઓ, જય ગીત ગાઓ, મોટેથી તાળી પાડી ગાાઓ; Gaao gaao, jay geet gaao, motethi taadi paadi gaao;
129 બોલો જય Bolo Jay બોલો જય ઈસુની, બોલો જય મસીહાની, Bolo jay Isuni, bolo jay masihaani,
130 વિજયી ખ્રિસ્ત Vijayi Khrist આ કોણ આવે? મહા યુદ્ધ જીતી ! છે વસ્ત્રમાં રક્તના ડાઘ અતિ! Aa kon aave? Mahaa yuddh jeeti ! Che vastramaa raktanaa daagh ati!
131 જોરથી પોકારો Jorethi Pokaaro જોરેથી પોકારો સહુ, જોરથી પોકારો, ઈસુ ઊઠયો મૃત્યુ જીતી, જોરથી પોકારો, Jorethi pokaaro sahu, jorathi pokaaro, Isy uuthyo mrutyu jeeti, jorathi pokaaro,
132 ધન્ય પ્રભાત Dhanya Prabhaat આજ થયું ધન્ય પ્રભાત, શોક ને દુ:ખની વીતી રાત; Aaj thayu dhanya prabhaat, shok ne dukhni viti raat;
133 પ્રભુ ઈસુએ મેળવેલો વિજય Prabhu Isuae Medavelo Vijay આજ પૂરો થયો રણસંગ્રામ હારે ગયા રિયુ તમામ. Aaj puro thayo ranasangraam haare gayaa riyu tamaam.
134 પ્રભુ ઈસુનું પુનરુત્થાન Prabhu Ishu nu Punar uththaan દિવ્ય ઉષા ઊગી આદિતની સુપ્રકાશ ભરી, Divya usha ugi aaditni suprakash bhari.
135 સ્વર્ગગમન Swargagaman જૈતુન શિષ્યો સહુ મળિયા, પ્રભુ પણ આવ્યા ત્યાંયે; Jaitun shishyo sahu madiyaa, prabhu pan aavyaa tyaaye;
136 આકાશગમન કેમ થયું એ અદૂભુત ધટના સાંભળો Aakaashagaman Kem Thayu Ae Adhbhut Dhatanaa Saambhado ગુરુ શિષ્ય મળ્યા છે સંઘાતે, Guru shishya madyaa che sanghaate,
137 સ્વગૅરોહણ Swargrohan ત્રાતા ઊઠયો મોતનો ધ્વંસ કરી, અમૃતની જ્યોત પ્રદીપ્ત કરી! Traataa uuthayo motano dhvans kari, amrutni jyot pradipt kari!
138 સ્વર્ગી આશા Swargi Aashaa મારો ખ્રિસ્ત પ્રભુજી આવશે રે, અમને લેવા સ્વર્ગી ધામ. Maaro khrist prabhuji aavashe re, amane levaa swargi dhaam.
139 ઈસુના પ્રગટ થવાની આશા Isu nu pragat thavani aasha પ્રગટ થશે રે ઈસુ કયારે ? કયારે પ્રભુ દેખાય? Pragat thashe re Isu kyare ? Kyare Prabhu dekhay ?
140 ખ્રિસ્તનું પુનરાગમન Khristnu Punaraagaman ખ્રિસ્ત તો આવશે વાર નહિ લાગશે, ભેટવા વાટ જો ભ્રાત મારા. Khrist to aavashe vaar nahi laagashe, bhetavaa vaat jo bhraat maaraa.
141 ખ્રિસ્તનું બીજી વારનું આવવું Khristnu Bijee Varnu Aavvu રે પ્રિય ઈસુ, શી વાર? શી વાર? ક્યારે થાય હર્ષ-પોકાર? – Re priya Isu, shi vaar? Shi vaar? Kyaare thaay harsh-pokaar? –
142 દશ કુમારિકાઓનું દષ્ટાંત Dash Kumaarikaaonu Dashtaant દશ કુમારિકાઓ નીકળી, ગઈ વરને મળવા બા’ર; Dash kumaarikaao nikadi, gai varane madavaa baa’ra;
143 143 143 આવવાનો છે, વહેલો આવવાનો છે; Aavavaano che, vahelo aavavaano che;
144 ખ્રિસ્તનું ગૌરવ Khristnu Gaurav સુણો, દસ હજાર વીણા પર, સ્વર્ગે દેવની તુતિ ગાય! Suno, das hajaar vinaa par, swarge devani tuti gaay!
145 મને લેવા ખ્રિસ્ત આવશે Mane Levaa Khrist Aavashe ઈસુ પધારીઓ બેથલેહેમ ગામ, જન્મ ગભાણમાં ને થાય હલકું નામ Isu padhaario Bethlehem gaam, janm gabhaanamaa ne thaay halaku naam
146 તે આવે છે Te aave che તે આવે છે વાદળ ઉપર, જે પાપીઓ કાજ મૂઓ, Te aave che vaadad upar, je paapio kaaj muo,
147 ખ્રિસ્તનું પુનરાગમન Khristnu Punaraagaman આવે, જુઓ! પ્રભુ ખ્રિસ્ત પાચો, વ્યોમથી મેઘાસને ! Aave, juo! Prabhu Khrist paacho, vyomathi meghaasane !
148 હર વખ્ત ઈસુ, ઈસુ બોલ, મન તું ઈસુ, ઈસુ બોલ Har vakht Isu, Isu bol, man tu Isu, Isu bol ઉત્તમ વચનો જો કહ્યાં પ્રભુએ એકથી એક અણમોલ. મન. Uttam vachano jo kayah prabhuae ekthi ek anamol. Muhn.
149 – તારનારની સ્તુતિ – Taranaranī Stuti અરે હજારો જીભોથી સ્તુતિ ખ્રિસ્તની ગાઉં; Are hajaro jībhothi stuti khristani gaavu;
150 ખ્રિસ્તનું નામ Khristnu Naam લાગે બહુ વહાલું તારું, નામ તારનરું, Laage bahu vahaalu taaru, naam taarnaru,
151 ઈસુનું સ્તોત્ર Isunun Stotra ઈસુ ત્રાતા, તારક મોટા, ઈસ્વરના અવતાર, Isu traata, taarak mota, ishvarna avataar,
152 સનાતન અવિકારી ત્રાતા Sanaatan Avikaari Traata માબાપ ત્રાતા કને બાળકો ખૂબ લાવ્યાં, Maabaap traataa kane baalako khoob laavyaan,
153 ત્રાતાનું સ્તોત્ર Traataanu Stotra જગતારકના ગુણ ગાઓ, અકથ તેના માનતાં. Jagataarakanaa gun gaao, akatha tenaa maanataa.
154 જય ખ્રિસ્ત, જય ખ્રિસ્ત Jay Khrist, Jay Khrist જય ખ્રિસ્ત, જય ખ્રિસ્ત, જય પ્રભુ ખ્રિસ્ત, Jay Khrist, jay Khrist, jay prabhu Khrist,
155 155 155 છબી ખૂબ સારી બહુ પ્યારી તારી, ઓ પ્રભુ ઈસુ, લાગે રે. Chabi khub saari bahu pyaari taari, o prabhu Isu, laage re.
156 ઈસુનો જય જ્યકાર Isuno Jay Jaykaar પ્રભુજી તમને, પ્રભુજી તમને જય જયકાર. Prabhuji tamane, prabhuji tamane jay jaykaar.
157 મધુર નામ Madhur Naam મધુર મધુર નામ (૨) પ્રભુ, પરમ મધુર નામ, તારું. Madhur madhur naam (2) prabhu, param madhur naam, taaru.
158 જ્ય પ્રભુ ઈસુ સ્વામી Jay Prabhu Isu Swami જય પ્રભુ ઈસુ, જય પ્રભુ ઈસુ, જય પ્રભુ ઈસુ સ્વામી. Jay prabhu Isu, Jay prabhu Isu, Jay prabhu Isu Swami.
159 ઈસુ જેવો કોઈ મિત્ર નથી ! Isu Jevo Koi Mitra Nathi ! ઈસુ સૌ ત્રાસ છે કેવો, રસ્તો આવે અંત સુધી છેક, Isu sau traas che kevo, rasto aave ant sudhi chek,
160 ઈસુ મારો પ્રીતમ Isu maaro preetam છે ખીણોની ગુલછડી, પ્રભાતનો તારો તે; Chhe kheenoni gulachhadi, prabhaatano taaro te;
161 ધન્ય ખ્રિસ્ત ! ધન્ય ખ્રિસ્ત ! Dhanya Khrist ! Dhanya Khrist ! ધન્ય ખ્રિસ્ત ! ધન્ય ખ્રિસ્ત ! જય જય હોજો તુજને નિત; Dhanya Khrist ! Dhanya Khrist ! Jay jay hojo tujane nit;
162 જય ઈસુને જય Jay Isune Jay જય ! ઈસુને જય! જય ઈસુને જય! Jay ! Isune jay! Jay Isune jay!
163 ખ્રિસ્ત આપનું સર્વસ્વ Khrist Aapanu Sarvswa ખ્રિસ્ત સાથે મળો, સત્ય રાખી વળો, ખ્રિસ્ત સંભાળશે, ભક્તને પાળશે; Khrist saathe mado, satya raakhi vado, Khrist sambhaadashe, bhaktane paadashe;
164 જગત પર ઈશ્વરની પ્રીતિ Jagat Par Ishwarni Priti જય જય જય જય ઈસુને જય, કુરબાન થઈ ટાળ્યો ભય; (૨) Jay jay jay jay Isune jay, kurabaan thai taadyo bhay; (2)
165 તે પ્રીતિ વખાણજો Te Priti Vakhaanajo રે પ્રીતિ વખાણજો, પ્રીતિ વખાણજો, પ્રીતિ વખાણજો, પ્રીતિ ઘણી. Re priti vakhaanajo, priti vakhaanajo, priti vakhaanajo, priti ghani.
166 કેવળ ખ્રિસ્તથી શુદ્ધતા Kevad Khristthi Suddhataa 166 166
167 જીવનદાતાને રટો Jeevandaataane rato રટ રટ રટ તું, Rat Rat Rat Tu,
168 ખ્રિસ્તની પ્રીતિનો અનુભવ Khristni Pritino Anubhav મીઠી મીઠી તે પ્રીત, મેં ચાખી છે; Mithi mithi te preet, mein chaakhi che;
169 તારનારનું સ્તોત્ર Taaranaaranu Stotra અમોને હતું નાશમાં તો જવાનું, અને દુષ્ટ શેતાન સાથે થવાનું; Amone hatu naashamaa to javaanu, ane dusht shetaan saathe thavaanu;
170 મુકતાનંદ Muktanand પ્રભુ ઈસુ મસીહા, જય તુજને, દઈ પ્રાણ દીધું તારણ મુજને. Prabhu Isu masihaa, jay tujne, dai praan didhu taaran mujne.
171 ખ્રિતની અનુપમ પ્રીતિ Khristni Anupam Priti હે ખ્રિસ્ત ત્રાતા, ત્રાણદાતા, વિશ્વવિધાતા ધણી, Hey Khrist traataa, traanadaataa, vishwadidhaataa dhani,
172 સદૂગુરુની સ્તુતિ Sadguruni Stuti પ્રીત મેં તો બાંધી હો સદ્ગુરુની. Preet me to baandhi ho sadguruni.
173 173 173 સદાય પાસ થા, મહા દયાળુ તારનાર તું, Sadaay paas thaa, mahaa dayaadu taaranaar tu,
174 ઈસુ સર્વ શુભનો અખૂટ ભંડાર Isu Sarv Shubhano Akhut Bhandaar મારો ઈસુ બહુ છે સારો હાં, Maaro Isu bahu che saaro haa,
175 પ્રભુ ઈસુનો પ્રેમ Prabhu Isuno Prem પ્રેમ ઈસુનો છે અવિનાશી, જઈ વળગું હું તેને નિરાશી. Prem Isuno che avinaashi, jai vadagu hu tene niraashi.
176 અલૌકિક નામ : ઈસુ Alokik Naam : Isu જે નામથી આરામ મારા કલાન્ત આત્માનો થયો, Je naamthi aaraam maaraa kalaant aatmaano thayo,
177 ઈસુ સવૌત્તમ મિત્ર Isu Savauttam Mitra મને લાગે મસીકા બહુ પ્યારો, હું તો કિંકર દીન બિચારો. Mane laage masikaa bahu pyaaro, hu to kinkar din bichaaro.
178 પ્રીતિરૂપ ખ્રિસ્ત Pritiroop Khrist તુજ હ્રદય પ્રેમી, રૂપ પ્રેમી, રીત પ્રેમી, ઓ ઈસુ. Tujh hruday premi, roop premi, reet premi, o Isu.
179 ઈસુ એ જ સગું Isu Ae Aj Sagu સગું મારે ઈસુ છે વા’લામાં વા’લું, સગું મારું સર્વ હું તેને જ ભાળું. Sagu maare Isu che vaa’laamaa vaa’lu, sagu maaru sarv hu tene aj bhaadu.
180 ખ્રિસ્તમાં રહેવાથી લાભ Khristmaa Rahevaathi Laabh અપાર લાભ ખ્રિસ્તથી સદાય ખ્રિસ્તમાં રહો, Apaar laabh Khristthi saday Khristmaa raho,
181 ખ્રિસ્ત જેવો મિત્ર કોઈ નથી Khrist Jevo Mitra Koi Nathi મિત્ર નથી મમ કોઈ, તુજ સમો મિત્ર નથી મમ કોઈ; Mitra nathi mam koi, tujh samo mitra nathi mam koi;
182 ઇસુ સર્વોત્કૃષ્ટ મિત્ર Isu Sarvotkrusht Mitra જીવનના માર્ગમાં ચાલું, અહરૂનિશ ખ્રિસ્તમાં મા’લું; Jeevananaa maargmaa chalu, aharoonish Khristmaa maa’lu;
183 ઈસુ મસીહ ત્રાતા Isu Masih Traataa ઈસુ મસીહ મુજ પ્રાણના ત્રાતા. Isu Masih mujh praananaa traataa.
184 184 184 ભાવે ભજો પ્રભુ ઈસુ નામ, Bhaave bhajo prabhu Isu naam,
185 પ્રભુ ઈસુનાં વખાણ Prabhu Isunaa Vakhaan ખ્રિસ્ત ઈસુ રાય છે, Khrist Isu raay che,
186 પ્રભુ મારો પાળક છે Prabhu Maaro Paadak Che પ્રભુ લોકનો છે પ્રેમી ઘેટાંપાળ, ધન ધન સંતોને રે. Prabhu lokno che premi ghetaapaad, dhan dhan santone re.
187 ઈસુનાં સર્વાંગ કેવાં છે? Isunan sarvaang kevaan chhe? જો ઈસુ તણું મુખ ભાળશે, શું દીસે છે? Jo Isu tanun mukh bhaalashe, shun deese chhe?
188 જીવનનો ઝરો Jeevanano zaro જીવનનો ઝરો છે પ્રભુ ઈસુ; Jeevanano zaro che prabhu Isu;
189 ઈસુનું નામ Isunun naama ઇસુના નામને દો મહિમા,ને દૂતો લાગો પાય; Isuna naamane do mahima,ne dooto laago paay;
190 પ્રભુ ઈસુ ઉદ્ધારનાર છે Prabhu Isu Uddhaaranaar Che કેવો અજબ ઉદ્ધારનાર છે ઈસુ મુજ ત્રાતા ! Kevo ajab uddhaaranaar che Isu mujh traataa !
191 ગરજ પૂરી પાડનાર ઈસુ Garaj Poori Paadnaar Isu ન્યાયીપણું, પરાક્રમ, જ્ઞાન, પવિત્રાઈ સર્વકાળ, Nyaayipanu, paraakram, gyaan, pavitraai sarvakaad,
192 મુજ મિત્ર ઈસુ Mujh Mitra Isu હા, તે મુજ મિત્ર છે, ને તેનું સૌ મુજને આપે, Haa, te mujh mitra che, ne tenu sau mujhne aape,
193 એકલો ઈસુ Eklo Isu કેવળ ઈસુ, સદા ઈસુ, ઈસુ સંધું તેનાં ગાન; Kevad Isu, sadaa Isu, Isu sandhu tenaa gaan;
194 અણમૂલ મોતી Anmool Moti મને મળ્યું અણમૂલ મોતી, આનંદે ગાય છે મન; Mane madyu anmool moti, aanande gaay che mun;
195 મહામૂલનું મોતી Mahaamoolanu Moti મોતીડું મળ્યું છે અમને રે, મહામૂલ વાળું, Motidu madyu che amne re, mahaamool vaadu,
196 ખ્રિસ્ત મારો છે Khrist Maaro Che મન મારું સ્થિર છે તારા પર, ખ્રિસ્ત મારો; Man maaru sthir che taaraa par, Khrist maaro;
197 ખ્રિસ્તમાં જીવવું Khristmaa Jevavu શું ખ્રિસ્ત-મોતથી મુજ તારણ થાય? શું થાઉં લાભ એનો મેળવનાર? Shu Khrist-motathi mujh taaran thaay? Shu thaau laabh aeno medavanaar?
198 સૌ આશિષના દાતા, આવ. Sau Aashishanaa Daataa, Aav. આવ, હે દાતા, સૌ આશોષના, શીખવ મને ગાતાં પ્રીત, Aav, hey daataa, sau aashish na, shikhav mane gaataa preet,
199 ઈસુનું મધુર નામ Isunu Madhur Naam કેવું મધુર ઈસુનું નામ લાગે વિશ્વસીને, Kevu madhur Isunu naam laage vishwasine,
200 ઈસુનું મધુર નામ Isunu Madhur Naam મઘુર મધુર પરમ મધુર, નામ ઈસુ તારું ! Madhur madhur param madhur, naam Isu taaru !
201 પ્રભુની અનુપમ પ્રીત Prabhuni Anupama Preeta દિવ્ય પ્રીત, અનુપમ પ્રીતિ, સ્વર્ગી આનંદ, આવ ભૂમાંય; Divya preet, anupam preeti, svargi anand, aav bhoomaanya;
202 ઈસુ નામ Isu Naam પ્રિય નામ ! કેવું મિષ્ટ ! જગની આશ ને સ્વર્ગનો હર્ષ; Priya naam ! Kevu misht ! Jagni aash ne swargno harsh;
203 તારનાર Taaranaar “ભવસાગરમાં” મળિયો મારો તારણહાર, “Bhavsagarma” Madiyo Maaro Taaranhaar,
204 દયાસાગર પ્રભુ ઈસુ Dayaasaagar Prabhu Isu ઈસુ, ઈસુ, દયારૂપ, ઈસુ ખ્રિસ્ત દયાનો ભૂપ, Isu, Isu, dayaaroop, Isu Khrist dayaano bhoop,
205 ઈસુ કેવો મિત્ર છે ! Isu Kevo Mitra Che ! ઈસુ જેવો મિત્ર કોણ છે? જેને કહી એ શોક ને પાપ ! Isu jevo mitra kon che? Jene kahi ae shok ne paap !
206 પવિત્રાત્મા, હાલ મને ભર ! Pavitraatma, Haala Mane Bhar ! મને ભર, મને ભર, ઈસુ આવ, હાલ મને ભર; Mane bhar, Mane bhar, Isu aav, haal mane bhar;
207 દેવ, રેડ આત્મા Dev, Red Aatma દેવ, રેડ આતમા, Dev, red aatama,
208 ઓ પરમેશ્વર, આત્માની વૃષ્ટિ તું ભારે આપજે O parameshvar, aatmaani vrashti tun bhaare aapaje ઓ પરમેશ્વર, આત્માની વૃષ્ટિ તું ભારે આપજે O parameshvar, aatmaani vrashti tun bhaare aapaje
209 પવિત્રાત્મા વિષે Pavitraatma vishe શુભાત્મા વખાણું, ખરો દેવ માનું, મટાડે વિકારો, કરાવે સુધારો; Shubhaatma vakhaanun, kharo dev maanun, mataade vikaaro, karaave sudhaaro;
210 પવિત્રામાને આમંત્રણ Pavitraamaane Aamntran આવો, અવિનાશી, આકાશી આત્મા, Aavo, avinaashi, aakaashi aatma,
211 પવિત્રાત્માને આમંત્રણ Pavitraatmaane Aamntran જીવનદાતા, પવિત્ર આત્મા, અમમાં વસવા આવો રે; Jeevanadaata, pavitra aatma, amamaan vasava aavo re;
212 પવિત્રાત્માને વિનંતી Pavitraatmaane Vinanti સંભારક આત્મા, આવું હાથમાં, કર મુજ હૈડે વાસ; Sanbhaarak aatma, aavun haathamaan, kar muj haide vaas;
213 સત દોરનાર Sata Doranaar પવિત્રાત્મા, સત દોરનાર, ખ્રિસ્તી પાસ સદા રે’નાર, Pavitraatma, sat doranaar, Khristi paas sada re’naar,
214 પવિત્રાત્મા, આવ Pavitraatma, Aav હે સૃષ્ટિસ્થાપક આત્મા, આવ, અમોમાં તારો વાસો લાવ; He srashtisthaapak aatma, aav, amomaan taaro vaaso laav;
215 પવિત્રાત્મા, પ્રેરણા કર ! Pavitraatma, Prerana Kar ! પવિત્રાત્મા, તું પ્રેરણા કર, દિવ્ય તેજથી અમોને ભર; Pavitraatma, tun prerana kar, divya tejathi amone bhar;
216 પવિત્રાત્માને આમંત્રણ Pavitraatmaane Aamantran મનની અંદર કરવા મંદર આવો, હું શુદ્ધાત્મા નાથ; Manani andar karava mandar aavo, hun shuddhaatma naath;
217 પવિત્રાત્માની જરૂર Pavitraatmaani Jaroor અગ્નિ પડવા દે, અગ્નિ પડવા દે; (૨) Agni padava de, agni padava de; (2)
218 અગ્નિ માગણી Agni Maagani ધર્મક્રિયાઓ કરતાં જીવન વીતે વેગે; Dharmakriyaao karataan jeevan veete vege;
219 પવિત્રાત્મા માટે પ્રાર્થના Pavitraatma Maate Praarthana પ્રભુ, જ્યોતિ જલાવો, પ્રભુ જ્યોતિ જલાવો, Prabhu, jyoti jalaavo, prabhu jyoti jalaavo,
220 પવિત્ર શાસ્ત્ર Pavitra Shaastra શાસ્ત્ર પવિત્ર ખરો ભંડાર, જ્ઞાન સનાતન ત્યાં મળનાર; Shaastr pavitra kharo bhandaar, gyaan sanaatan tyaan malanaar;
221 બાઈબલનાં વચનો Biblenaan Vachano વંદન, પ્રભુજી, હોજો અમારાં, આપ્યાં અદ્ભુત વચનો તમારાં. Vandana, prabhuji, hojo amaaraan, aapyaan adbhut vachano tamaaraan.
222 અજબ જીવંત શબ્દો Ajab Jeevant Shabdo સુંદર શબ્દો, અજબ શબ્દો, (૨) Sundar shabdo, ajab shabdo, (2)
223 “હે ઈશ્વર, મારી આંખ ઉઘાડ.” “He Ishvar, Maari Aankh Ughaad.” સૃષ્ટિનિયંતા, સર્વસર્જક, પૂર્ણ જ્ઞાની, હે પ્રભો ! Srashtiniyanta, sarvasarjak, poorn gyaani, he prabho !
224 શાસ્ત્રથી જ્ઞાન Shaastrathi Gyaan પ્રભુ તણું જ શાસ્ત્ર પૂર્ણ ચિત્ત ફેરવે છે; Prabhu tanun ja shaastra poorn chitt pherave chhe;
225 સર્વોત્તમ ગ્રંથ Sarvottama Grantha છે સતશાસ્ત્ર સર્વોત્તમ ગ્રંથ, વાચન કાજે પ્રિય અત્યંત; Chhe satashaastra sarvottam granth, vaachan kaaje priya atyant;
226 દીવારૂપ વચન Deevaaroop Vachan વચનો પ્રભુનાં શાસ્ત્રમાં જે જે લખેલાં છે બધાં; Vachano prabhunaan shaastramaan je je lakhelaan chhe badhaan;
227 પવિત્ર શાસ્ત્ર Pavitra Shaastra શાસ્ત્ર પવિત્ર છે શુભ ખાણ, તેમાં છે અમોલ પાષાણ; Paastra pavitra chhe shubh khaan, temaan chhe amol paashaan;
228 શાસ્ત્રરૂપી ભંડાર Shaastraroopi Bhandaar ઈશ્વરનું જે શાસ્ત્ર તે વિશાળ છે ભંડાર, Ishvaranun je shaastra te vishaal chhe bhandaar,
229 શાસ્ત્રરૂપી દીપિકા Shaastraroopi Deepika જેમ સદા દેખાય છે ગગને સૂર્યપ્રકાશ, Jem sada dekhaay chhe gagane sooryaprakaash,
230 મંડળીનો પાયો Mandaleeno Paayo મંડળીનો પાયો એક જ, તે પ્રભુ ઈસુ ધાર, Mandaleeno paayo ek ja, te prabhu Isu dhaar,
231 મડળી પરનો પ્રેમ Madali Parano Prem પ્રભુ, તુજ રાજ ચાહું, તારું રે;વાનું સ્થાન; Prabhu, tuj raaj chaahun, taarun re;vaanun sthaan;
232 મંડળીની જાગૃતિને માટે પ્રાર્થના Mandaleeni Jaagratine Maate Praarthana મંડળી પડી, Mandali padi,
233 ખ્રિસ્તમાં ખરી સમાનતાા Khristamaan Khari Samaanata ઓ ખ્રિસ્ત ! તારા રાજ્યમાં કદી સૂર્ય આથમતો નથી, O Khrist ! Taara raajyamaan kadi soorya aathamato nathi,
234 ત્રાણ કોણથી મળે? Traan Konathi Male? ત્રાણ કોણથી મળે? Traan konathi male?
235 ઘેર વળો ભટકેલા ! Gher Valo Bhatakela ! ઘેર વળો, રે, ઘેર વળો, સહુ જે ભટકેલા; Gher valo, re, gher valo, sahu je bhatakela;
236 નોતરું Notarun બીમારી અમારી ગઈ ખ્રિસ્તનાથી, મળ્યો છુટકારો મહા તાપમાંથી; Beemaari amaari gai Khristanaathi, malyo chhutakaaro maha taapamaanthi;
237 નાશ પામતાંને બચાવ Naash Paamataanne Bachaav નાશ પામતાંને બચાવ, મરતાંને સંભાળ, Naash paamataanne bachaav, marataanne sambhaal,
238 પાપ હરનાર ખ્રિસ્ત Paap Haranaar Khrist (કોણ હરે મુજ પાપ ? તુજ વિણ કોણ કરે સંતાપ ? (Kon hare muj paap ? Tuj vin kon kare santaap ?
239 જીવતા પ્રભુની વાત બધાને કહેવી Jeevata Prabhuni Vaat Badhaane Kahevi સર્વત્ર જાઓ, બધાંને કહો, કે પ્રભુ ઊઠયો છે; Sarvatra jaao, badhaanne kaho, ke prabhu oothayo chhe;
240 ઉદ્ધારના સમાચાર Uddhaarana Samaachaar આકાશથી દેવે કહું, દયા પ્રગટ કરાય; Aakaashathi deve kahun, daya pragat karaay;
241 પ્રભુ ઈસુ રાજ કરશે Prabhu Isu Raaj Karashe પ્રકાશે સૂર્યકિરણ જ્યાં ઈસુનો અમલ થશે ત્યાં; Prakashe sooryakiran jyaan Isuno amal thashe tyaan;
242 કોણ કરે મને પાર Kon Kare Mane Paar કોણ કરે મને પાર ? તુજ વિના, કોણ કરે ઉદ્ધાર? Kon kare mane paar ? Tuj vina, kon kare uddhaar?
243 પ્રભુ ઈસુનું તેડું Prabhu Isunun Tedun શું સ્વામીની હ્રદય વીંઘતી હાંક આપે ન સુણી? Shun svaameeni hraday veenghati haank aape na suni?
244 તારણના ભોજનમાં સૌને નોતરો Taaranana Bhojanamaan Saune Notaro સુણો, સુણો, ત્રાતાની આ વાત જો; Suno, suno, traataani aa vaat jo; taaranana bhojanamaan saune notaro.
245 આખા જગતમાં જઈને સુવાર્તા પ્રગટ કરો. Aakha Jagatamaan Jaeene Suvaarta Pragat Karo. જૈતુનવાળા ડુંગરે, અગિયાર ચેલા મળિયા, Jaitunavaala dungare, agiyaar chela maliya,
246 ઈસુને શરણે આવો Isune Sharane Aavo સહુ માનવીઓ, ઈસુ શરને આવજો; Sahu maanaveeo, Isu sharane aavajo;
247 જેની ઈચ્છા તે આવે Jeni Ichchha Te Aave “જૈની ઈચ્છા તે, ચાહે તે આવે!” “Jaini ichchha te, chaahe te aave!”
248 મહાન વૈદ Mahaan Vaid દૂતના વખાણમાં, માણસોના ગાનમાં, Dootana vakhaanamaan, maanasona gaanamaan,
249 આવો, હરેક પાપથી પીડિત Aavo, Harek Paapathi Peedit વિશ્વાસ કરો, વિશ્વાસ કરો, ફક્ત વિશ્વાસ કરો; Vishvaas karo, vishvaas karo, phakt vishvaas karo;
250 રે ફરો ! Re Pharo ! રે ફરો! રે ફરો ! ને નાશથી બચો, Re pharo! Re pharo ! Ne naashathi bacho,

For query and comments please contact us here.