ગુજરાતી Bhajan Sangrah Song 391 Khrist bolaave aapan saune

ગુજરાતી Bhajan Sangrah Song 391 Khrist bolaave aapan saune

ખ્રિસ્ત બોલાવે આપણ સૌને ભવસાગરે હોય આંધી સાદ ઈસુનો પડે કાને શિષ્યો ચાલો પાછળ મારી (Khrist bolaave aapan saune bhavasaagare hoy aandhi Saad Isuno pade kaane shishyo chaalo paachad maari) | ગુજરાતી ગીત | ગુજરાતી ભજન સંગ્રાહ | બાઇબલ ભજન સંગ્રહમાંથી ગુજરાતીમાં લોકપ્રિય ગીત | MyBibleSong

Bhajan Sangrah Song 391 Khrist bolaave aapan saune bhavasaagare hoy aandhi Saad Isuno pade

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 391 Khrist bolaave aapan saune bhavasaagare hoy aandhi…

Enjoy the collection of all Gujarati Bhajan Sangrah Songs on YouTube Channel @mybiblesong

Song 391 Title – Isunu Aamantran

1Khrist bolaave, aapan saune, bhavasaagare hoy aandhi;
Saad Isuno pade kaane, shishyo, chaalo paachad maari.
2Khrist bolaave, aapan saune, chodo maaya sansaari;
Vyarth sau vaana, bhajo shaane ? Khristne stavo, naranaari.
3Dukhne sukhmaa, kaam, aaraamamaa, bolaave te sarvada;
Priy amane je kai sauma, chaaho mujne har hamesh.
4Khrist bolaave ! Ajab daya ! Traata, maaniae tuj vaani;
Arpata antar, preme aaje, kariae, kariae seva tuj nyaari.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us: